Zemljiška knjiga

Za vas sestavljamo predloge za vpis v zemljiško knjigo ter zemljiškoknjižna dovolila, tako za prenos lastninske pravice kot tudi vseh ostalih stvarnih pravic na nepremičninah kot so hipoteke, osebne in stvarne služnosti, stvarna bremena itd.

Cena za sestavo predloga znaša 40,00 EUR (vključno z DDV).

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Sestavljena je iz glavne knjige in zbirke listin.
Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.
Zbirko listin tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo.
Zemljiška knjiga
Prostorski portal RS

Gradbeno dovoljenje

Gradnja (gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in odstranitev objekta) se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Investitor lahko na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi po dokončnosti in pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje ni potrebno za enostavni objekt vendar pod pogojem, da investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s predpisi. Objekti se glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja razvrščajo na enostavne objekte, manj zahtevne objekte in zahtevne objekte.

Soglasja

Za vas pridobivamo vsa potrebna soglasja pri izgradnji kot tudi pri določenih posegih na nepremičnini.

Nekaj primerov potrebnih soglasij:

 • kanalizacija,

 • vodovod,

 • elektrika,

 • telefon,

 • požarna varnost,

 • soglasje sosedov,

 • soglasje solastnikov.

Za pomoč pri izdelavi ali pridobitvi dokumentov

Stopite v stik z nami

Etažni projekti

V sodelovanju s projektanti za vas izdelujemo etažne projekte, ki pridejo v poštev zlasti ob spremembah na skupnih delih v hiši. Z etažnim projektom se prikaže lega posameznih stanovanj oziroma poslovnih prostorov ter lega skupnih prostorov in zunanjih površin v okviru gradbene parcele.

Načrt za etažne lastnike obsega skupni del ter posebne dele. V skupnem delu so risbe, ki po etažah objekta prikažejo lego posameznih stanovanj oziroma poslovnih prostorov in lego skupnih prostorov in zunanjih (skupnih) površin v okviru gradbene parcele. Posamezna stanovanja oziroma posamezni poslovni prostori morajo biti v skupnem delu načrta za etažne lastnike jasno in nedvoumno ločeni (npr. z drugo barvo) od skupnih prostorov oziroma tistih delov objekta, ki služijo objektu kot celoti ali njegovim posameznim delom.

Skupni del načrta za etažne lastnike mora vsebovati:

 • seznam vseh površin etažne lastnine in skupnih prostorov,

 • tlorisne risbe, ki po etažah objekta prikažejo lego posameznih stanovanj oziroma poslovnih prostorov ter lego skupnih prostorov in zunanjih (skupnih) površin v okviru gradbene parcele; posamezna stanovanja oziroma posamezni poslovni prostori morajo biti v skupnem delu načrta za etažne lastnike jasno in nedvoumno ločeni (npr. z drugo barvo) od skupnih prostorov oziroma tistih delov objekta, ki služijo objektu kot celoti ali njegovim posameznim delom,

 • risbe vseh inštalacij v objektu z označbo priključnih mest (števci) in zapornih ventilov ter skupnih prostorov, ki vključuje skupna stopnišča, dvigala, hodnike, vstope, garaže, parkirišča, zaklonišča, interne prometne površine, igrišča, zelenice in druge zunanje skupne površine,

 • izračun deležev posameznih etažnih lastnikov pri skupnih prostorih, delih, objektih,inštalacijah in opremi, glede na gradbeno vrednost celotnega objekta.

Posebni del načrta za etažne lastnike mora vsebovati tlorisne risbe posameznega poslovnega prostora oziroma stanovanja s posebej vrisanimi podatki o inštalacijah, njihovih razvodih in priključkih ter napravah in opremi, ki so v te poslovne oziroma stanovanjske prostore vgrajene.

Posebnih delov načrta za etažne lastnike mora biti najmanj toliko, kolikor je predvidenih stanovanj oziroma poslovnih prostorov v objektu.

Projektiranje

Za izgradnjo določenega objekta potrebujete projektno dokumentacijo in tehnično dokumentacijo ter vsa ustrezna dovoljenja.

V sodelovanju s projektanti vam priskrbimo izdelavo projektov, k jih lahko razvirstimo na:

  • idejna zasnova,

  • idejni projekt,

  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

  • projekt za razpis (PZR),

  • projekt za izvedbo (PZI),

  • projekt izvedenih del (PID),

  • projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,

  • projekt za vpis etažne lastnine (PEL).