Sodelujemo pri sestavi vseh vrst pogodb v zvezi z nepremičninami, pri čemer pogodbe sestavi univerzitetni diplomirani pravnik.

V nadaljevanju vam v kratkem predstavljamo vsebino najpogostejših nepremičninskih pogodb.

Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij

Načelno so pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih v sorazmerju z njihovim solastniškim deležem, razen če zakon ali pogodba o urejanju medsebojnih razmerij ne določa drugače.

S pogodbo o medsebojnih razmerjih se tako predvsem določi:

  • stroške in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
  • način oblikovanja rezervnega sklada,
  • posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v etažni lastnini,
  • nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu,
  • način upravljanja skupnih delov,
  • uporabo posameznih delov v etažni lastnini v posebne namene,
  • zavarovanje zgradbe kot celote,
  • pooblastila upravnika.

Pogodba o medsebojnih razmerjih mora biti sklenjena v pisni obliki, za njeno sklenitev pa je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. Sklenjena pogodba učinkuje napram vsakokratnemu novemu etažnemu lastniku.


Prodajna pogodba

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Najemna pogodba

Z najemno pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino.

Darilna pogodba

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Za darilno pogodbo se šteje tudi odpoved pravici, če se s tem zavezanec strinja.

Menjalna pogodba

Z menjalno pogodbo se vsak pogodbenik zavezuje nasproti svojemu sopogodbeniku, da mu bo izročil zamenjano stvar, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico.


Pogodba o premoženju

Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo še za čas življenja izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem. Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Pogodba o preužitku

S pogodbo o preužitku se preužitkar zavezuje, da bo na prevzemnika prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne določita drugače. Pogodba o preužitku mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Pogodba o preživljanju

S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremiènin, s tem da je njihova izročitev odložena do izročiteljeve smrti. Tudi pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.