Etažni lastniki imajo pravico predlagati in odločati o vzdrževalnih delih na svojih objektih. Zaradi učinkovitejšega delovanja v večstanovanjski hiši pa je priporočljivo, da se za sodelovanje z upravnikom imenuje predstavnika etažnih lastnikov. Predstavnik lastnikov tako upravniku sporoča eventuelne okvare na objektu, spremembe števila oseb po posameznih stanovanjih ipd., predvsem pa obvešča etažne lastnike o tekočih zadevah.

Zbor etažnih lastnikov

Zbor lastnikov se skliče s pisnim vabilom vsaj 14 dni pred zborom. Vabilo pusti upravnik vsakemu etažnemu lastniku v hišnem predalčniku posameznega etažnega lastnika in objavi na oglasni deski, ki je dostopna vsem etažnim lastnikom. Vabilo za sklic zbora mora vsebovati zlasti dan in uro zbora, predviden dnevni red in predlog sklepov, o katerih bo zbor predvidoma odločal. Upravnik je dolžan sklicati zbor lastnikov najmanj enkrat letno. Zbor se praviloma opravi v večstanovanjski stavbi ali v drugem primernem prostoru v njeni neposredni bližini.

Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi etažni lastnik, ki ga z večino prisotnih glasov določi zbor, oziroma tisti, ki je zahteval sklic zbora. Zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji zbora prisotna takšna večina, ki se v skladu s Stanovanjskim zakonom zahteva za odločanje (50% večina). Če predlagana odločitev ni sprejeta, ker na zboru ni bila prisotna potrebna večina, lahko zbor z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih sklene, da naj upravnik v roku največ 14 dni skliče ponovljeno zasedanje zbora. Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora, poleg sestavin iz prejšnjega člena, vsebovati tudi opozorilo, da bo zbor lastnikov o predlogih, ki se nanašajo na redno upravljanje, na ponovljenem zasedanju sklepal z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih. Na ponovljenem zasedanju zbora se lahko veljavno glasuje o predlogih sklepov, ki so bili navedeni v vabilu za sklic in ki se nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih.

Opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja

Etažni lastnik lahko uporablja stanovanje za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, če izpolnjuje predpisane pogoje. Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, ki ga izda državni upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, mora lastnik pridobiti soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi. Etažni lastnik lahko v stanovanju opravlja dejavnost, pod pogojem, da gre za dejavnost, ki ne bi motila stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in povzročala prekomerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe oziroma okolja.

Obvestilo upravniku o spremembi lastništva

Etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, mora upravnika takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo dokumenta, iz katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o novem lastniku, upravnik pa mora o tem obvestiti geodetsko upravo.

Pravice in obveznosti lastnika

Lastnik je na podlagi najemne pogodbe upravičen do dogovorjene najemnine, najemniku pa je dolžan stanovanje izročiti v stanju, ki omogoča normalno uporabo. Lastnik je dolžan v stanju, ki omogoča normalno uporabo vzdrževati tako stanovanje kot tudi skupne prostore, dele, objekte in naprave.

Natančno razmejitev obveznosti med lastnikom in najemnikom neprofitne najemnine opredeljuje Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.