Za vas pogodbeno opravljamo vse storitve upravljanja nepremičnin, ki nam jih narekujeta Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik ter Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb in so vezane na nemoteno obratovanje in vzdrževanje stavb. Storitve upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov obsegajo opravila, ki jih lahko razvrstimo v naslednje skupine:

 • izdelava ter obnavljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski hiši;

 • izdelava in obnavljanje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, garaž, hišniških stanovanjih in funkcionalnih zemljiščih;

 • posredovanje informacij lastnikom in uporabnikom stanovanj oziroma poslovnih prostorov;

 • posredovanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj o spremembah v zvezi z gradnjo, prenovo, površino, številom prostorov, idealnem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnin, če gre za najemno stanovanje;

 • organiziranje ter priprava sestankov, informiranje in svetovanje pri odločanju;

 • koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov;

 • arhiviranje dokumentacije.

 • pregled stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih;

 • izdelava načrta vzdrževalnih del (letnega in srednjeročnega) stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča, organiziranje obravnave načrta s strani lastnikov;

 • pridobivanje ponudb, cenikov in predračunov s strani izvajalcev;

 • oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi znaki;

 • določitev višine prispevka v rezervni sklad;

 • izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela;

 • svetovanje pri izbiri ponudnika za večja vzdrževalna dela;

 • pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanja vzdrževalnih del;

 • priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju  (redna servisna dela na skupnih delih in napravah);

 • nadzor pri izvajanju del;

 • organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe;

 • izdelava poročil (polletnih, letnih) o izvedenih vzdrževalnih delih;

 • izdelava letnega poročila o delu upravnika;

 • organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje sanacije stanja;

 • prijava škode na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah pri zavarovalnicah (prijava škode zavarovalnici, organizacija komisijskega ogleda nastale škode ter izdelava zapisnika, organizacija odprave škode in priprava zahtevka za povrnitev stroškov).

 • vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja;

 • razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in posredovanje obračunov;

 • priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti;

 • obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave najemnine in drugih zapadlih obveznosti;

 • priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju skupnih delov in naprav objekta;

 • izdelava obračuna obveznosti in vplačil upravljanja s stanovanjsko hišo in priprava poročil o finančnem poslovanju stanovanjske hiše;

 • izdelava poročil in informiranje lastnikov o finančnem in materialnem poslovanju hiše, najmanj enkrat letno;

 • obveščanje lastnikov o zapadlih terjatvah najemnikov in opominjanje dolžnikov;

 • izdelava obračunov in bilanc;

 • blagajniško poslovanje.

 • sestava zemljiškoknjižnih predlogov in vpis v zemljiško knjigo;

 • svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v stanovanjski hiši in vzdrževanju skupnih delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča;

 • pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb;

 • posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred sodišči in upravnimi organi;

 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah;

 • zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge;

 • sestava izvršilnih predlogov ter vodenje izterjave;

 • vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišč in izvršljivosti odločb;

 • priprava poročil o rezultatih izterjav;

 • priprava pogodb o urejanju medsebojnih razmerij;

 • vlaganje izključitvenih tožb v imenu etažnih lastnikov;

 • zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb;

 • prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije.